Bằng kỹ năng sinh tồn, bạn hãy giúp Lisa tìm ra cánh cửa an toàn và John tránh được tộc người nguy hiểm trong chuyến thám hiểm.